V. MEDZINÁRODNÝ KONGRES ŠPORTOVEJ MEDICÍNY

1. - 3. jún 2023

Súhlas so spracovaním osobných údajov

udelený v zmysle ustanovenia § 13 ods. 1) písm. a) zákona číslo 18/2018 Z.z.

(ďalej len „súhlas“)

Dotknutá osoba svojím podpisom udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov obchodnej spoločnosti organizácii:

 

Sekcia ambulantných ortopédov o.z., so sídlom: so sídlom: Hurbanova 9, 909 01 Skalica, IČO: 54 561 841, www.ortopediasao.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“),

ktorá na základe tohto súhlasu môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby za účelom:

  1. registrácie za účelom zabezpečovania účasti dotknutej osoby na odborných podujatiach;
  2. vytvorenia a vedenia používateľského účtu dotknutej osoby;
  3. prednášania dotknutej osoby na podujatiach, a to vrátane prenosu tejto prednášky kamerovým, fotografickým a/alebo obdobným záznamom;
  4. priameho oslovovania dotknutej osoby s produktami prevádzkovateľa za účelom ponúkania týchto produktov dotknutej osoby tzv. priameho marketingu a zvyšovania povedomia o prevádzkovateľovi a dobrého mena prevádzkovateľa tzv. Public relations, a to elektronickou aj listovou komunikáciou;
  5. zverejňovania kamerových, fotografických a/alebo obdobných záznamov a prejavov písomnej, ústnej a/alebo obdobnej komunikácie z odborného podujatia.

Súhlas sa (vrátane jeho rozsahu a vymedzenia) udeľuje aj pre každého – v súhlase – uvedeného správcu, spracovateľa, príjemcu. 

Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, číslo OP, e-mailová adresa, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, fakturačná adresa, číslo bankového účtu, číslo klientskeho účtu, fotografia, záznam hlasu dotknutej osoby, záznam tváre dotknutej osoby, názov školských a/alebo obdobných vzdelávacích zariadení, dosiahnuté vzdelanie, informácie poskytnuté dotknutou osobou ktoré tvoria obsah podnetu a/alebo žiadosti dotknutej osoby na prevádzkovateľa, IP adresa, tzv. cookies, záznam komunikácie medzi dotknutými osobami, ktoré sa prihlásili na odborné podujatie usporadúvané prevádzkovateľom, názov prednášky resp. autorského diela prezentovaného na odbornom podujatí, špecifické meno, pod ktorým sa dotknutá osoba zúčastňuje odborného podujatia (tzv. nick). 

Osobné údaje bude prevádzkovateľ podľa tohto súhlasu spracúvať a uschovávať počas doby 10 rokov, a to od udelenia súhlasu prevádzkovateľovi dotknutou osobou.

Osobné údaje dotknutej osoby budú podľa písmena e) tohto súhlasu spracúvané len za predpokladu, že záznam z podujatia obsahuje osobné údaje dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú adresu prevádzkovateľa office@hipokrat.sk.

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na  výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.hipokrat.sk v časti Osobné údaje/GDPR.

Tento súhlas dotknutá osoba dáva dobrovoľne, vážne a nie v tiesni a nie je od dotknutej osoby žiadnym spôsobom (ani nepriamo) vynútený. Dotknutá osoba svojim podpisom tohto súhlasu vyhlasuje, že s poskytnutím a spracovaním poskytnutých osobných údajov súhlasí, že rozsah v akom súhlas prevádzkovateľovi udeľuje je pre ňu jasný, zrozumiteľný a udeľuje ho dobrovoľne.  

Návrat hore