V. Medzinárodný kongres športovej medicíny (V.ISCM)

Hotel Senec, 1. - 3. jún 2023

STRETNUTIE ODBORNÍKOV NA ŠPORTOVÚ MEDICÍNU V SENCI

Hotel Senec bol znova hostiteľom kongresu plného športovej atmosféry. V. Medzinárodný kongres športovej medicíny priniesol množstvo podnetných informácií nielen z prostredia medicíny ale opäť sa organizátori zamerali aj na širšie súvislosti starostlivosti o športovcov.

 

Najčastejšie detské úrazy spracované špecialistami z Kliniky detskej chirurgie LFUK a NÚDCH, Bratislava vystriedali poznatky ako vrátiť k športu pacientov po implantácii TEP. Nové trendy a postupy ošetrení športových úrazov dospelých každoročne prinášajú inšpiráciu kolegom na mnohých pracoviskách. Ján Grauzel, Norbert Krajscovisc, Dušan Mitro, Martin Hunák, Tomáš Tomáš a ďalší potvrdili, že športová medicína sa neustále posúva vpred a využíva najnovšie technológie, ktoré umožňujú skorý návrat športovca do súťaží.

Kongres otvorili známe osobnosti ortopedickej komunity a sveta športu prednosta Andrey Švec, Andrea Švrčková, profesor Viktor Bielik, Vladimír Baluška aj športový riaditeľ SOSV Roman Buček. Štátny tajomník Ministerstva školstva Richard Nemec, dušou volejbalista, prijal pozvanie aj do panelovej diskusie a spoločne s hlavnou odborníčkou pre pediatriu Elenou Prokopovou, Adamom Truhlářom, riaditeľkou Silviou Pekarčíkovou, Hanou Samekovou a Milanom Špánikom otvorili tému spolupráce a intenzívnej podpory detského športovanie nielen voľnočasového, ale aj školského. Nárast detskej obezity a psychických problémov mladej generácie kladie imperatív na urgentné a širokospektrálne celospoločenské riešenie. Workshopy sonografie muskuloskeletálneho systému viedli skúsení slovenskí lektori pod vedením MUDr. Vladimíra Neuschela.

Unikátny USG workshop priniesol Mgr. Stanislav Machač z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy z Prahy. „Čo keď sa ozve úrad pre dohľad“ poradil MUDr. Rastislav Sysák a Mgr. Jiří Kučera. „Bolia ma nohy“ veľmi častá sťažnosť pacientov v ortopedických ambulanciách. Zaujímavé podnety priniesol zakladateľ českej podiatrie výborný MUDr. Miroslav Havrda. Z Prahy pricestoval aj skvelý docent Miroslav Tichý z Kliniky rehabilitačního lékařství, 3. LF Univerzity Karlovy. V rámci workshopu predviedol praktické ukážky na dobrovoľníkoch a objasnil princípy manuálnej diagnostiky funkčných porúch pohybového aparátu.

„Prvú pomoc nemôžete poskytnúť zle“ aj o tom boli workshopy záchranárov z AP rescue v priestoroch hotela aj v bazéne, kde simulovali záchranu topiacej sa osoby. Právne poradenstvo online v deň kongresu poskytli zástupcovia h & h PARTNERS. Aj vďaka vystavovateľom a podporovateľom organizátori eventu pokračujú v spájaní medicíny, športu a umenia. Nádhernú výzdobu pre pódium a sprievodnú výstavu pripravil pre účastníkov akademický maliar z Nitry Jozef Jelenák.

Aký by to bol športový kongres bez známych športovcov? Spoločnosť Lunomedic priviedla na kongres excelentného bojovníka Atilu Végha, ktorý svojim rozprávaním upútal všetkých prítomných aj online pozerajúcich kolegov. Blížiace sa Olympijské hry a prípravu našich olympionikov na OH v Paríži predstavili zástupcovia Slovenského olympijského a športového výboru pod vedením MUDr. Romana Fano a športového riaditeľa Romana Bučeka. Držíme palce našim Olympionikom na najbližších eventoch.

„Som rád, že aj zdravotná poisťovňa prijala pozvanie na V. Medzinárodný kongres športovej medicíny. V Dôvere si ceníme kaž­dú príležitosť na stretnutie so zdravotníckymi zamestnancami či partnermi s cieľom zlepšiť zdravotnú starostlivosť na Slovensku. Tohto­ročné témy aj mňa osobne zaujali, keďže mám doma malého športovca – syna judistu. Tento kongres už tradične osloví všetkých návštev­níkov zaujímavým programom, preto sa už teraz teším na budúci ročník.“

Ing. Peter Sýkora, MPH,
regionálny riaditeľ nákupu zdravotnej starostlivosti, Trnava

„Kongres športovej medicíny v Senci bola skvelá príležitosť pre stretnutie odborníkov, ktorým záleží na zdraví športovcov a inova­tívnych prístupoch v liečbe ochorení spôso­bených zvyčajne zvýšenou telesnou aktivitou. Rovnako tak aj moja osobná účasť, pri ktorej som spolu s viacerými významnými osob­nosťami z oblasti verejnej správy, ako je mi­nisterstvo školstva alebo olympijský výbor či pediatri a ortopédi, aktívne diskutovala, prečo je dôležité sa venovať deťom, ich zdravému vývoju a výchove k športu, čo zásadne ovplyv­ní ich zdravie. Každý z nás či už ministerstvá, VÚC alebo pediatri majú významnú úlohu v oblasti prevencie napríklad obezity alebo kardiovaskulárnych ochorení a preto prepá­janie a multidisciplinárny prístup s odborník­mi má byť priorita nášho štátu. Som matka profesionálneho športovca a tento rozmer mi dáva možnosť oveľa intenzívnejšie apelo­vať na kvalitu zdravotnej starostlivosti či už o športovcov, deti, ale aj dospelých. Pohybom je človek „živý“ a preto ak sa na kongrese od­borníci zhodnú, čo je potrebné pre zlepšenie stavu zdravia obyvateľstva, tak dodávam, že už len zdravým pohybom a správnymi aktivi­tami aj zo strany spoločnosti, docieliť, aby bol život dlhý a zdravý. Ďakujem organizátorom kongresu za perfektnú a profesionálnu orga­nizáciu a verím, že o rok bude možnosť znova sa stretnúť a povedať si čo sa podarilo urobiť v prospech športovej medicíny.“ skonštatovala PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA, riaditeľ­ka odboru zdravotníctva zo Žilinského samo­správneho kraja.

PhDr. Silvia ŠPORTOVCA Pekarčíková, MPH, MHA,
riaditeľka odboru zdravotníctva zo Žilinského samosprávneho kraja

„V rámci panelovej diskusie na tému Deti a zdravé športovanie sme s expertmi rozobra­li viaceré kľúčové témy dotýkajúce sa rozvoja deti. Z najnovších testovaní zameraných na me­ranie úrovne motoriky deti zo vzorky 31 000 deti vyplynuli jasné závery o znižujúcej sa tendencii celkového fyzického stavu našich deti. Zame­rali sme sa na príčiny a následky tohto stavu a je potrebné povedať, že je nevyhnutné začať konať teraz! Stúpa nám obezita, znižuje sa mo­torický kvocient, deti majú chybné držanie tela. Toto je stav, ktorý sa však netýka len Slovenska ale ide o globálny problém. Stále sme nepocho­pili aký vplyv majú digitálne technológie a ako zmenili svet. Naše deti majú sedavý životný štýl a nemajú vybudované pohybové návyky. Časy, kedy deti išli po škole von sa hrať a vy­konávať spontánnu pohybovú aktivitu sú preč. Až teraz s odstupom času uvedomujeme aké stimulujúce prostredie ponúkali 90te roky bez digitálnych technológií. Tieto neorganizované aktivity, kedy sa deti sami organizovali a boli motivované vnútorne boli schopné vyprodu­kovať svetové športové kapacity ako napríklad zlatú generáciu hokejistov.

Otázkou je ako zareagujeme na túto situáciu teraz? Čo sa bude diať ak to necháme tak?

Budú naďalej stúpať percenta psychických porúch, depresií, samovražedných sklonov u našich detí? Alebo je najvyšší čas začať bu­dovať zdravé návyky od začiatku.

Čo keď je potrebné začať od seba a byť vzo­rom pre naše deti. Vzdelávať sa a byť si vedomí toho ako degraduje mozog ak je vystavený od ranného detstva podnetmi z mobilných hier či videí. Nastavme pre naše deti pravidla. Deti nemajú nárok na mobil a už vôbec by nemali tráviť hodiny pri počítači či na mobile. Ak teda nechceme vychovávať demotivované depre­sívne deti, začnime konať ešte dnes. Buďme vzorom a veďme deti k filozofii, že pohyb je liek. Učme deti o vplyve mobilov. Učme deti správnemu postoju a držaniu tela. Ponúknime im jedinečný zážitok z pohybu. Netlačme na nich, ale inšpirujme.

Adam Truhlář
športový psychológ

„Primárnou činnosťou AP Resuce jezdravotnícke zabezpečenie veľkých špor­tových podujatí, častokrát aj medzinárod­ného charakteru a práve preto sme priví­tali možnosť aktívne sa zúčastniť V. ročníka Medzinárodného kongresu športovej medi­cíny. Počas troch dní kongresu sme pripravili spolu päť workshopov, pričom jedno stano­vište bolo situované pri hotelovom bazéne kvôli nácviku prvej pomoci pri vodnej ploche. Ukážky boli zamerané na záchranu topiace­ho sa človeka a postupov pri jeho oživovaní. Cieľom zvyšných workshopov vo vnútorných priestoroch hotela bolo simulovať situáciu zraneného športovca, ktorý potrebuje akút­nu pomoc. Účastníci kongresu si vyskúšali postupy pri oživovaní alebo záchrane života pri úrazoch. Prvú pomoc sme zamerali naj­mä na poranenie chrbtice a správnu fixáciu športovca o dlhú chrbticovú dosku, ďalej nasadzovanie krčného goliera, používanie najfrekventovanejších spôsobov alebo po­môcok, s ktorými sa môžeme stretnúť pri športových podujatiach. Dôležitou témou bola aj koordinácia a komunikácia posádok počas zásahu pri zranenom, nakoľko sa často stáva, že pri podujatiach zasahuje okrem tí­mového lekára a tímového zdravotníckeho personálu aj záchranná služba. V prednáške Ing. Petra Lakomého s názvom Ako zmenil Eriksen naše pravidlá? si mohli účastníci kongresu zopakovať najaktuálnejšie postupy pri resuscitácii, v rozsahu ALS (Advanced Life Support) a BLS (Basic Life Support). Peter Lakomý zdôraznil komunikáciu a spoločné cvičenia, ktoré prispejú k efektívnemu zása­hu na športoviskách. Naším cieľom je naučiť rozpoznať náhle zastavenie krvného obehu a následnú akútnu starostlivosť o športovca. Mnohí z kolegov ocenili možnosť praktického nácviku simulovanej situácie a aktívne sa za­pojili do „záchrany“.

 

Veríme, že sme počas prednášky a workshopov odovzdali časť našich skúseností a naša aktívna účasť na tomto odbornom podujatí bola pre zú­častnených prínosom. Tešíme sa na jeho ďalší ročník 5. -7. jún 2024 opäť v Senci.“

Ing. Peter Lakomý
konateľ, zdravotnícky záchranár AP Rescue
AP Rescue, Bradáčova 1, Bratislava, 0905 789 176
komunikacia@aprescue.sk

„V dňoch 1. až 3. júna 2023 sme sa zúčastnili V. medzinárodného kongresu športovej medi­cíny v Senci. Týmto by sme sa radi poďakovali za možnosť prezentovať sa na konferencii, kde nám bolo umožnené vystúpiť s odbornou prednáškou na tému „LW peptidy v bezpečnej a vysoko účinnej injekčnej liečbe pohybového aparátu“. Prednáška bola vedená skvelými odborníkmi MUDr. Petrom Erdelským a MUDr. Tatianou Geistovou. Sme radi, že prednáškou a následnou diskusiou sme v radoch odbornej verejnosti vyvolali pozitívny rozruch. Pod­ujatie prišiel podporiť a o svoje skúsenosti s Peptysom sa podeliť aj známy slovenský MMA zápasník Attila Végh, ktorý si akciu veľmi pochvaľoval. Je naozaj skvelé, že si organizá­tori popri svojej práci našli čas na prípravu takejto skvelej akcie, kde si navzájom môžeme odovzdávať informácie o možnostiach liečby v danej oblasti. Akcia bola výborne pripravená. Bolo nám cťou sa zúčastniť.“

Ďakujeme

Lunomedic, s.r.o.

Blok zameraný na antidoping a právne dô­sledky pozitívneho testu, vo forme panelovej diskusie, zastrešili významní predstavitelia sveta antidopingu: PaedDr. Žaneta Csáde­rová – riaditeľka Slovenskej antidopingovej agentúry (logo SADA), PaedDr. Natália Nash – riaditeľka odporu športu na ministerstve ŠVVaŠ, Mgr. Kristián Slíž a Andrej Martin – tenista a Davis Cupový reprezentant. Pane­lovú diskusiu moderovali právnik Mgr. Juraj Gallo – člen komisie vo veci antidopingu na prvom stupni a MUDr. Matej Handžák – člen skupiny vo veci antidopingu na prvom stupni. Úvodom diskusie bola vyzdvihnutá úloha mi­nisterstva školstva ako signatára viacerých antidopingových dohovorov a jeho úloh vy­plývajúcich z týchto záväzkov. Jednou z úloh je aj zriadenie SADA. V ďalšej časti sa disku­tujúci venovali úlohe SADA, jej kompetenci­ám, práci, úlohám, ktoré plní a samotnému významu SADA pre slovenských športovcov. Debata plynule prešla k osobným skúsenos­tiam tenistu Andreja Martina, ktorý počas svojej aktívnej kariéry prešiel viacerým an­tidopingovými testami a nebojí sa o svojom príbehu rozprávať. Pri poslednom testovaní mal pozitívny výsledok, čo mu kompletne zmenilo životnú dráhu. Diskutujúci sa zhodli na dôležitosti aktívneho zapojenia jednotli­vých športových zväzov do edukácie svojich členov v zmysle prevencie, ale aj nutnosti podpory v prípade pozitívneho testu. Mnoho­krát sa stáva, že športovec, ktorý je obvinený z porušenia dopingových pravidiel nevie ako má správne postupovať. Pre týchto športov­cov je porušenie pravidiel mnohokrát aj defi­nitívnym rozhodnutím o ukončení ich aktívnej kariéry, keďže tresty sa hýbu vo výške 4r, čo je dĺžka olympijského cyklu. Opakovane vystala otázka osvety v zmysle toho čo doping naozaj je, čo všetko môže byť považované za doping. Zdôraznili nutnosť podpory zo strany zväzov a celých realizačných tímov. Diskutujúci sa venovali aj dĺžke trestov, otvorila sa otázka väčšiemu rozsahu kompetencií jednotlivých sudcovských komisii vo veci dopingu. V záve­re panelovej diskusie bol ponechaný priestor pre otázky z publika. (celú moderovanú dis­kusiu si môžete pozrieť zo záznamu na www. congressedu.com)

ĎAKUJEME PARTNEROM PODUJATIA ZA PODPORU,
KTORÚ SI VEĽMI VÁŽIME

Organizátori
Pod záštitou Slovenskej lekárskej komory
SLK transparent
misvvs

Hlavní priateľskí partneri

Mediálni partneri
Odborní partneri
Partneri a podporovatelia
Návrat hore